Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Interpreter ・ Translation service ayon sa registered Volunteer/登録ボランティアによる通訳・翻訳サービス

Maaaring samahan ng Interpreter sa mga Pampublikong instutusyon para sa pruseso, May translation din para sa mga kailangang papeles. May request din na di tinatanggap, magtanong lamang sa Association para sa mga detalye.

Bayad sa Interpreter
Interpreter Taga Yamato City Bukod sa Yamato City
Bayad Charge Bayad Charge
Interpreter sa Lungsod isahan 4 na oras pababa ¥2,000 ¥1,000 ¥2,000 ¥2,000
4 oras mahigit 8 oras pababa ¥4,000 ¥4,000
Interpreter sa Labas ng Lungsod isahan 4 na oras pababa ¥2,500 ¥1,000 ¥2,500 ¥2,000
4 oras mahigit 8 oras pababa ¥4,500 ¥4,500


Bayad sa Translation
Translation Taga Yamato City Bukod sa Yamato City
Bayad Charge Bayad Charge
isahan A4 size 1pc ¥2,000 ¥1,000 A4 size 1pc ¥2,000 ¥2,000

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP