Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Interpreter sa ibat-ibang wika (Libre)/多言語通訳窓口(無料)

Ang mga staff ng Interpreter sa Yamato International Association ay tumutulong sa mga residenteng dayuhan sa pruseso sa Munisipyo at Ospital, tumutugon din sa mga katanungan sa pamumuhay.

Maaaring kumunsulta sa mail simula ngayong April ang tagalog. kailangan ng oras bago malaman ang kasagutan. Kung sakaling emergency, Tumawag at makipag-ugnayan sa International Association sa oras na bukas ang opisina.

Tagalog tagalog[a]yamato-kokusai.or.jp


Gabay sa Interpreter [PDF版]

Wika Araw Oras Lugar Tel.no.
Spanish Tuesday・Friday 9:00-12:00 Yamato City Hall 2-F 046-263-8305
13:00-17:00 Yamato
International
Association
046-263-1261
046-260-5126
Vietnam Wednesday 9:00-12:00
13:00-16:00
Chinese Ika-1・3・5 Thursday 9:00-12:00
Tagalog Ika-2・4 Thursday 9:00-12:00
English Monday~Friday 9:00-12:00
13:00-17:00

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP