Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Volunteer activities sa Nihongo・Supporta sa pag-aaral/日本語・学習支援ボランティアの活動

Ang aming Asosasyon ay sumusuporta sa mga batang istudyante na nahihirapan sa Nihongo at mga kukuha ng Japanese nationality na lumaki sa ibang bansa. Tinuturuan ang mga batang istudyante na magkaroon ng kakayahan sa Nihongo. Nagpupunta ang mga naka rehistrong volunteer sa aktwal na aktibidad.

Layunin Magkaroon ng interes at mapabuti ang abilidad sa aralin, Tuturuan ang mga batang di sapat ang kakayahan sa Nihongo ( Nihongo at mga aralin sa subjects)
Target Kahit anong lahi na batang istudyante na may kaugnayan sa dayuhan na gustong matuto ng nihongo,
Nilalaman Suporta sa mga aralin sa subjects at Nihongo.
Lugar Mga Elementary at Junior High School na taga Yamato at kaugnay na lugar ng asosasyon
Paraan Tinuturuan ng Nihongo at mga aralin sa subject ang mga batang may kaugnayan sa dayuhan, nagrerequest ang Elementary at Junior High School sa syudad para magpadala ng volunteer na magtuturo ng Nihongo at mga aralin.
Note Nihongo・Volunteer na sa pag-aaral
Nihongo・Volunteer Guide sa Suporta sa pag-aaral
 (PDF/15KB)


Daloy ng Volunteer Activities
Magparehistro sa Volunteer

May darating na request na Volunteer activities mula sa International Association

Unawain ang request sa gawain, siguraduhin ang oras, lugar at mga ituturo.

Gawin ang aktwal na aktibidad

Bibigay sa International Association sa 1 buwan aktibidad「activities report」at Ipapasa naman ito sa School [activities record]


karagdagan
May suggestion form sa Yamato city Multicultural meeting sa ika-1 yugto (March 2007) sa background ng simula ng proyekto. Kasama sa suggestion form na ito ang「katuparan sa pagtuturo sa mga bata na may kaugnayan sa dayuhan」at Itinuturo ang pangangailangan sa aralin sa mga bata na may kaugnayan sa dayuhan sa pamamagitan ng kakayahan ng mga Volunteer sa lugar.
(reference as of April 2013)
○Mga batang may kaugnayan sa dayuhan sa Yamato city
Elementary at
Junior High School sa syudad
19 Elementary School 9 School sa Junior High School
School na may
International class
12 Elementary School 7 School sa Junior High School
Istudyanteng kailangan
turuan ng nihongo
229 tao sa Elem. School 79 tao sa Junior High School
Detalye ng mga lahi Foreign citizen 165 tao
Japanese citizen 64 tao
Foreign citizen 69 tao
Japanese citizen 10 tao
○Sistema sa suporta sa mga bata na may kaugnayan sa dayuhan
・Yamato city Board of Education Education counsilor for Foreign student (9 language 18 person)
May interpreter sa bawat wika para sa interview ng bata at magulang para maunawaan ang mga rules at pamumuhay sa iskwela ng batang may kauganyan sa dayauhan na papasok sa Elementary at Junior High School sa syudad.
・Yamato city Board of Education Nagtuturo ng nihongo (7person)
Tinuturuan ng Nihongo ang mga batang may kaugnayan sa dayuhan,na nasa Elementary at Junior High School.


Kaugnay na proyekto
[Pagbubukas ng extra curricular class para sa batang may kaugnayan sa dayuhan]

Summer class para sa bata
Ginagawa ang Isahang pagtuturo ayon sa kanilang aralin sa panahon ng Summer vacation.

Special Support class
Ito ay aktibidad ng pagtuturo sa pag-aaral ayon sa kahilingan ng magulang. Ginagawa ang pagtuturo sa conference room ng International Association, tinuturuan ng mga aralin sa Nihongo bago lumipat ng School at mga aralin pagtapos ng klase.

Nihongo Hiroba
Pinapag-aralan sa Nihongo class na ito ang ibat-ibang activity, tulad ng madaling nihongo at tungkol sa mga gagawin at rules bago pumasok sa Elementary ang mga batang may kaugnayan sa dayuhan.

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP